احادیث و روایات

  • تبیین آموزش همگانی حدیث

    Posted by

    به دلیل همراهی عترت با قرآن، این نوشته لزوم آموزش همگانی حدیث را تبیین می کند. آموزش باورها و نهادینه کردن ارزش ها، راهی است که حیات فرهنگی یک ملّت را استمرار می بخشد و آن را میان همه اقشار جامعه می گسترَد. تمدّن بشر، از طریق همین تعلیم و […]

    بیشتر بخوانید: تبیین آموزش همگانی حدیث