پاسخگویی تلفنی دفاتر نمایندگان مقام معظم رهبری در استانها

Posted by

پاسخگویی تلفنی دفاتر نمایندگان مقام معظم رهبری در سطح استانهای کشور
استانمرکزتلفن
آذربایجان شرقیتبریز (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۴۱-۳۵۲۵۷۴۱۳
۰۴۱-۳۵۲۱۴۴۴۱
۰۴۱-۳۵۲۱۴۴۴۲
آذربایجان غربیارومیه (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۴۴-۳۲۳۸۴۰۸۷
اردبیلاردبیل (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۴۵-۳۳۲۴۷۹۲۰
اصفهاناصفهان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۳۱-۳۲۲۴۱۱۹۳
۰۳۱-۳۸۴۴
کاشان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۳۱-۵۵۵۴۲۵۷۵
۰۳۱-۵۵۵۴۸۱۸۱
۰۳۱-۵۵۵۷۳۳۰۹
البرزکرج (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۲۶-۳۲۲۳۳۹۱۹
۰۲۶-۳۲۲۲۹۷۳۰
ایلامحوزه علمیه صاحب الزمان۰۸۴-۳۳۳۳۶۱۶۰
بوشهربوشهر (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۷۷-۳۳۳۴۱۰۴۴
تهرانتهران (دفتر مقام معظم رهبری)
پاسخگویی سوال شرعی عمومی
۰۲۱-۶۴۴۱۲۰۰۰
تهران (دفتر مقام معظم رهبری)
مسائل اختصاصی بانوان
۰۲۱-۶۴۴۱۳۰۰۰-۶
چهارمحال و بختیاریشهرکرد (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۳۸-۳۲۲۸۰۱۱۶
۰۳۸-۳۲۲۸۰۱۲۲
خراسان جنوبیبیرجند (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۵۶-۳۲۲۲۷۳۷۷
۰۵۶-۳۲۲۱۴۶۵۳
خراسان رضویمشهد (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۵۱-۳۸۵۹۸۶۱۱
مشهد (سامانه پاسخگویی آستان قدس رضوی)۰۵۱-۳۲۰۲۰
مشهد (حرم مطهر) به صورت پیام کوتاه۳۰۰۰۲۰۲۰
خراسان شمالیبجنورد (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۵۸-۳۲۷۴۸۴۶۹
خوزستاندفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه۰۶۱-۳۲۲۳۳۱۲۱
۰۶۱-۳۲۲۳۳۷۰۰
زنجانزنجان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۲۴-۳۳۴۴۹۱۲۲
۰۲۴-۳۳۴۴۶۵۹۸
سمنانسمنان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۲۳-۳۳۴۶۷۹۰۱
۰۲۳-۳۳۴۶۸۹۵۰
فارسشیراز (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۷۱-۳۲۳۰۰۰۹۷
قزوینقزوین (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۲۸-۳۳۲۲۷۷۲۵
۰۲۸-۳۳۲۲۹۳۷۰
قمقم (دفتر مقام معظم رهبری)
پاسخگویی عمومی
۰۲۵-۳۷۴۴۴
قم (دفتر مقام معظم رهبری)
مسائل اختصاصی بانوان
۰۲۵-۳۷۱۱۲۲۵۳-۷
۰۲۵-۳۱۷۶۸
مرکز ملی پاسخگویی
پاسخگویی عمومی
۰۹۶۴۰۰
کردستانسنندج (دفتر نماینده ولی فقیه)۰۸۷-۳۳۱۶۷۵۳۲
کرمانکرمان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۳۴-۳۲۷۲۹۷۳۲
۰۳۴-۳۲۷۲۹۷۳۶
کرمانشاهکرمانشاه (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۸۳-۳۸۲۴۹۳۵۱
کهگیلویه وبویراحمدیاسوج (دفترامام جمعه)۰۷۴-۳۳۲۲۲۵۰۵
۰۷۴-۳۳۳۳۷۳۵۹
گلستانگرگان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۱۷-۳۲۲۲۰۹۲۰
گیلانرشت (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۱۳-۳۳۶۰۶۵۷۴
۰۱۳-۳۳۶۰۰۷۴۴
لرستانخرم آباد (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۶۶-۳۳۳۳۷۰۱۰
۰۶۶-۳۳۳۳۷۰۱۱
مازندرانساری (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۱۱-۳۳۲۶۵۱۹۳
مرکزیاراک (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۸۶-۳۲۲۷۴۰۴۷
۰۸۶-۳۲۲۷۵۲۲۵
۰۸۶-۳۲۲۷۵۲۵۵
هرمزگانبندرعباس (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۷۶-۳۳۳۵۵۰۰۲
همدانهمدان (دفتر نماینده ولی فقیه وامام جمعه)۰۸۱-۳۲۵۲۴۲۳۰
۰۸۱-۳۲۵۱۱۱۵۰
یزدیزد (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه)۰۳۵-۳۱۱۲