گروه جهادی

خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت

مطالبات رهبر انقلاب در بیانات جهادگران در ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ و پیام ایشان به اعضای گروه های جهادی و بسیج سازندگی در ۱۱ مردادماه ۱۳۹۸

۱- مردمی سازی کار جهادی با عمومی کردن گفتمان جهادی

۲- همگانی سازی شعار خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت

۳- نشان دادن بهره مند شدن خود جهادگران از خدمت رسانی

۴- شریک کردن مردم منطقه در کار خدمت رسانی

۵- پر کردن محیط خدمت رسانی از عطر ایمان و عمل صالح

۶- توجه به خدمت رسانی های ابتدایی یدی در کنار ارتقای فکری و عملی

۷- برقراری ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و دستگاه های پشتیبان

۸- ثبات در صراط مستقیم و مراقبت نسبت به عدم لغزش