آموزش و پرورش تهران بزرگ

 

سالگرد شهید مطهری و روز معلم – اداره کل آموزش و پرورش تهران بزرگ

 

 

 

با دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری منطقه ۱۳ تهران بزرگ