مجمع نیکوکاری

نیکوکار و عمل خیر

نیکوکاری و کمک رساندن به دیگران به صورت فطری در ذات همه ی ما وجود دارد و چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. و همواره انسان ها هر چند کوچک در تلاش هستند که به نوعی به همدیگر کمک کنند. در دنیای ما که بلا و مشکلات بر سر بشریت سایه انداخته است این همدلی ها کمتر به چشم می خورد. ولی با این حال هنوز هستند افرادی که مدام در فکر یاری رساندن به هم نوع خود باشند. حال این کمک ها می تواند مالی باشد یا غیر مالی. در این بین افرادی بودند یا بهتر بگوییم هستند افرادی که از وضع مالی خوبی برخودار بودند و انجام کار خیر را از یاد نبردند.